วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

Kalasin College of Dramatic Arts

ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000